هرآنچه دیگران از عهده ساخت آن بر نمی آیند ؛ ما برای شما خواهیم ساخت !