مشخصات فنی کانکس های تولیدی را می توانید اینجا مشاهده کنید.

هرآنچه دیگران از عهده ساخت آن بر نمی آیند ؛ ما برای شما خواهیم ساخت !