((مدیران کانکس))

کانکس چوبی به کانکس هایی گفته می شود که دیواره و بدنه ی خارجی و داخلی آن ها از چوب ساخته

شده است .از کانکس چوبی  برای کاربری های از جمله کانکس چوبی مسکونی , کانکس چوبی ویلایی…

استفاده میشود. کانکس مدرن برای ساخت این نوع از کانکس از بهترین چوبهای اشباء و فرآوری شده

استفاده می کند ,که بهترین نوع آن چوب روس و چوب ترمو وود می باشد .قیمت کانکس چوبی  بر

اساس چوب درخواستی شکل کانکس و امکانات و تجهیزات کانکس محاسبه می گردد.