کانکس

کانکس  مسکونی / کارگاهی

ابعاد ، ۶×۲.۴۰۰

پنجره ها ، U.PV.C شیشه دو جداره

درب ورودی الومینیومی