کانکس درمانگاهی

مدیران کانکس  این نوید را میدهد که بهترین جنس انواع کانکس های درمانگاهی را تولید و توزیع میکنند.